dot dot
การใช้สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว

การใช้สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชเป็นสารเคมีที่พัฒนาเพื่อใช้ควบคุมวัชพืช ซึ่งย่อมเป็นอันตราย ดังนั้น การใช้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมี วิธีการใช้ ตลอดจนข้อควรระมัดระวัง จึงจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

ประเภทสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดวัชพืชสามารถจำแนกได้หลายแบบเพื่อสะดวกในการใช้ ส่วนใหญ่นิยมจำแนกตามช่วงเวลาการใช้ ดังนี้

1. สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนปลูก เป็นสารเคมีที่ใช้พ่นก่อนการเตรียมดินเพื่อฆ่าวัชพืชที่ขึ้นอยู่ก่อนแล้ว จึงไถเตรียมดินหรือใช้พ่นฆ่าวัชพืชแทนการเตรียมดินแล้วปลูกพืชเลย สารกำจัดวัชพืชประเภทนี้ได้แก่ พาราควอท ไกลโฟเสต กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม

2. สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก ส่วนใหญ่เกษตรกรเรียกว่า ยาคุมหญ้า เป็นสารเคมีที่พ่นหลังปลูกพืช แต่ก่อนวัชพืชงอกในช่วงเวลาประมาณไม่เกิน 10 วัน เป็นการพ่นลงไปในผิวดินโดยตรง สารเคมีพวกนี้จะเข้าไปทำลายวัชพืชทางส่วนของเมล็ด ราก และยอดอ่อนใต้ดิน โดยต้องพ่นในสภาพที่ดินมีความชื้นเหมาะสม และมีการเตรียมดินที่สม่ำเสมอ สารกำจัดวัชพืชประเภทนี้ได้แก่ บิวทาคลอร์ เพรททิลาคลอร์ อ๊อกซาไดอะซอน

3. สารกำจัดวัชพืชประเภทหลังงอก ส่วนใหญ่เกษตรกรเรียกว่า ยาฆ่าหญ้า เป็นสารเคมีที่ใช้พ่นหลังจากวัชพืชงอกขึ้นมาแล้วในช่วงเวลาเกินกว่า 10 วันขึ้นไป โดยพยายามพ่นให้สัมผัสส่วนของวัชพืชให้มากที่สุด สารกำจัดวัชพืชประเภทนี้ได้แก่ โปรปานิล ฟิโนซาพรอบ-พี-เอทิล 2,4-ดี

การใช้สารกำจัดวัชพืชให้มีประสิทธิภาพ ต้องปฏิบัติดังนี้

- เตรียมดินให้ดี และปรับระดับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ มีผลกับการให้น้ำซึ่งหลังจากพ่นสารกำจัดวัชพืชแล้วถ้าเอาน้ำเข้าได้ทั่วถึง สารกำจัดวัชพืชจะมีประสิทธิภาพได้เต็มที่

- การใช้สารกำจัดวัชพืชให้ถูกต้อง ถือหลัก 4 ประการ ดังนี้

   • ใช้ให้ถูกชนิด กับพืชปลูกและชนิดวัชพืชที่สามารถควบคุมได้
   • ใช้ให้ถูกเวลา กับอายุพืชปลูก อายุของวัชพืชและสภาพแวดล้อม
   • ใช้ให้ถูกอัตรา ตามที่กำหนดในฉลากสารกำจัดวัชพืช
   • ใช้ให้ถูกวิธี กับสารกำจัดวัชพืชแต่ละประเภทและสภาพแวดล้อม

- ก่อนใช้สารกำจัดวัชพืชทุกครั้งต้องอ่านฉลากให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

- ควรสวมเสื้อผ้ามิดชิดและมีหน้ากากปิดจมูกป้องกันละอองสารเคมีในขณะพ่น หลังพ่นแล้วควรล้างทำความสะอาดร่างกายให้ดี

- จัดการน้ำอย่างเหมาะสม โดยหลังพ่นสารกำจัดวัชพืชแล้ว 3 วัน ควรเอาน้ำเข้านา ถ้านานเกินไปจนดินแห้ง จะทำให้ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชลดลง

ตารางที่ 1 สารกำจัดวัชพืชบางชนิดที่ใช้ในนาข้าว

ชื่อสามัญของ
สารกำจัดวัชพืช

ประเภท
สารกำจัดวัชพืช

ชนิดวัชพืชที่ควบคุมได้

เวลาและวิธีการใช้

เพนดิเมทธาลิน

ก่อนและหลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้านกสีชมพู  หญ้าดอกขาว  หญ้าตีนนก  หญ้าตีนกา  หญ้าปากควาย ประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก 
ประเภทใบกว้าง เช่น เซ่งใบมน  ผักเบี้ยหิน

พ่นทันทีหลังหว่านข้าวแห้งหรือหยอดข้าวไร่  และควรพ่นขณะดินมีความชื้น 
นาหว่านน้ำตม  พ่นระยะ  8 – 12 วัน 
หลังหว่านข้าว  แล้วไขน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน  และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

ออกซาไดอะซอน

ก่อนวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้านกสีชมพู  หญ้าแดง  หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว  หญ้าตีนนก  หญ้าตีนกา  หญ้าตีนติด  หญ้าปากควาย 
ประเภทกก เช่น กกขนาก  กกทราย 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ผักปอดนา  ผักเบี้ยหิน ประเภทเฟิร์น เช่น ผักแว่น

พ่นทันทีหลังหว่านข้าวแห้งหรือ
หยอดข้าวไร่และ ควรพ่นขณะดินมีความชื้น  นาหว่านน้ำตม  พ่นระยะ  4 – 6 วันหลังหว่านข้าว   แล้วไขน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน  และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

ออกซาไดอะซอน + 2, 4-ดี

ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้านกสีชมพู  หญ้าข้าวนก  หญ้าแดง  หญ้าดอกขาว 
ประเภทกก เช่น กกขนาก  กกทราย  หนวดปลาดุก 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ตาลปัตรฤษี  ผักปอดนา  เทียนนา  ผักบุ้ง  ประเภทเฟิร์น เช่น ผักแว่น
ประเภทสาหร่าย เช่นสาหร่ายไฟ

พ่นระยะ  6 – 10 วัน หลังหว่านข้าว  แล้วไขน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน  และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

เพรททิลาคลอร์

ก่อนวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว  หญ้าแดง 
ประเภทกก เช่น กกขนาก  กกทราย  หนวดปลาดุก 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ผักปอดนา

พ่นระยะ  0 – 4 วัน หลังหว่านข้าว 
แล้วไขน้ำเข้านา  7 – 10 วัน และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

บิวทาคลอร์

ก่อนวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้านกสีชมพู  หญ้าดอกขาว  ประเภทกก เช่น กกขนาก  หนวดปลาดุก  กกทราย 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด

พ่นระยะ  4 – 6 วัน หลังหว่านข้าว 
แล้วไขน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน  และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

บิวทาคลอร์ + 2, 4-ดี

ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว 
ประเภทกก เช่น กกขนาก 
ประเภทเฟิร์น เช่น ผักแว่น

พ่นระยะ 7-15 วัน หลังหว่านข้าว 
แล้วไขน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน  และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

บิวทาคลอร์ +
โพรพานิล

ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว  หญ้าแดง 
ประเภทกก เช่น กกทราย  กกขนาก  หนวดปลาดุก 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ผักปอดนา  เทียนนา 
ประเภทเฟิร์น เช่น ผักแว่น

พ่นระยะ  7 – 15 วันหลังหว่านข้าว
แล้วไขน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

ไพราโซซัลฟูรอน – เอทธิล

ก่อนและหลังวัชพืชงอก

ประเภทกก เช่น กกขนาก  หนวดปลาดุก 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ผักปอดนา 
ประเภทเฟิร์น เช่น ผักแว่น

พ่นระยะ  6 – 20 วันหลังหว่านข้าว
แล้วไขน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

ไดฟลูเฟนิแคน +
โพรพานิล

ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว  หญ้าแดง 
ประเภทกก เช่น กกขนาก  หนวดปลาดุก  กกทราย 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ผักปอดนา

พ่นระยะ  7 วันหลังหว่านข้าว
แล้วไขน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

เฟนแทรสซามายด์ + โพรพานิล

ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้านกสีชมพู  หญ้าดอกขาว 
ประเภทกก เช่น กกขนาก  กกทราย  หนวดปลาดุก

พ่นระยะ 7 – 10 วันหลังหว่านข้าว
แล้วไขน้ำเข้านา  หลังพ่น 3 วันและรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

ไธโอเบนคาร์บ +
2, 4-ดี

ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก
ประเภทกก เช่น กกทราย  กกขนาก  หนวดปลาดุก 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ตาลปัตรฤษี

พ่นระยะ 7 – 15 วันหลังหว่านข้าว
แล้วไขน้ำเข้านา  หลังพ่น 3 วัน และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

ไธโอเบนคาร์บ +
โพรพานิล

ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว  หญ้าแดง 
ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา
ประเภทเฟิร์น เช่น ผักแว่น

พ่นระยะ 7 – 15 วันหลังหว่านข้าว
แล้วไขน้ำเข้านา  หลังพ่น 3 วัน และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

อะนิโลฟอส

ก่อนและหลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว  หญ้าแดง
ประเภทกก เช่น กกขนาก  หนวดปลาดุก  กกทราย
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ผักปอดนา

พ่นระยะ  4 – 12 วัน หลังหว่านข้าว
แล้วไขน้ำเข้านา  หลังพ่น  3 วันและรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

โคลมาโซน +
โพรพานิล

ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว 
ประเภทกก เช่น กกทราย

พ่นระยะ  8 วัน หลังหว่านข้าว
แล้วไขน้ำเข้านา  หลังพ่น  3 วัน และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

ไซโคลซัลฟามูรอน

ก่อนและหลังวัชพืชงอก

ประเภทกก เช่น กกขนาก  หนวดปลาดุก  กกทราย 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ผักปอดนา  เทียนนา

พ่นระยะ  8 – 12 วัน หลังหว่านข้าว 
แล้วไขน้ำเข้านา หลังพ่น  3 วันและรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

ไซฮาโลฟอพ – บิวทิล

หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว

พ่นระยะ  10 วัน หลังหว่านข้าว
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง แล้วไขน้ำเข้านาหลังพ่น 3 วัน และรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ   

ฟีนอกซาพรอพ – พี – เอทธิล + เอทธอกซีซัล
ฟูรอน

หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่นหญ้าดอกขาว  หญ้าข้าวนก  หญ้านกสีชมพู  หญ้าแดง
ประเภทกก เช่นหนวดปลาดุก  กกทราย  กกขนาก
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ตาลปัตรฤษี  ผักปอดนา  เทียนนา

พ่นระยะ 10 – 15 วัน หลังหว่านข้าว  ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง  และไขน้ำเข้านา
หลังพ่น  3 วันและรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ 

ฟีนอกซาพรอพ – พี – เอทธิล

หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าดอกขาว  หญ้าข้าวนก  หญ้านกสีชมพู  หญ้าแดง  

พ่นระยะ 20 – 30 วัน หลังหว่านข้าว  ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง  และไขน้ำเข้านา
หลังพ่น  3 วัน

 

บิสไพริแบก – โซเดียม

หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้านกสีชมพู 
ประเภทกก เช่น กกขนาก  กกทราย  หนวดปลาดุก
ประเภทใบกว้าง เช่น ตาลปัตรฤษี  ขาเขียด  ผักปอดนา

พ่นระยะ 8 – 30 วัน หลังหว่านข้าว
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง  และไขน้ำเข้านา หลังพ่น  3 วัน

2, 4-ดี – โซเดียม

หลังวัชพืชงอก

ประเภทกก เช่น กกขนาก  กกทราย  หนวดปลาดุก
ประเภทใบกว้าง เช่น ผักบุ้ง

พ่นระยะ 15 – 20 วัน หลังหว่านข้าว  ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง  และไขน้ำเข้านา
หลังพ่น  3 วัน

2, 4-ดี – บิวทิล
– ไอโซบิวทิล
– ไดเมทธิล
แอมโมเนียม

หลังวัชพืชงอก

ประเภทกก เช่นกกขนาก  แห้วหมู 
ประเภทใบกว้าง เช่น ตาลปัตรฤษี  เทียนนา  ผักบุ้ง  ผักเบี้ยหิน

พ่นระยะ 15 – 30 วัน หลังหว่านข้าว  ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง  และไขน้ำเข้านา
หลังพ่น  3 วัน

 

โพรพานิล

หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้านกสีชมพู  หญ้าดอกขาว

พ่นระยะ 15 – 20 วัน หลังหว่านข้าว  ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง  และไขน้ำเข้านา
หลังพ่น  3 วัน

 

โพรพานิล + 2, 4-ดี

หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้านกสีชมพู  หญ้าดอกขาว  หนวดปลาดุก 
ประเภทกก เช่น กกขนาก  กกทราย 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด เทียนนา

พ่นระยะ 20 – 30 วัน หลังหว่านข้าว  ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง  และไขน้ำเข้านา
หลังพ่น  3 วัน

 

เมทซัลฟูรอน – เมทธิล + เบนซัลฟูรอน –
เมทธิล   

หลังวัชพืชงอก

ประเภทกก เช่นหนวดปลาดุก  กกทราย  กกขนาก 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ผักปอดนา  เทียนนา
ประเภทเฟิร์นเช่น ผักแว่น

พ่นระยะ 7 – 15 วัน หลังหว่านข้าว 
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง  และไขน้ำเข้านา
หลังพ่น  3 วัน

 

เมทซัลฟูรอน – เมทธิล + คลอริมูรอน – เอทธิล

หลังวัชพืชงอก

ประเภทกก เช่นหนวดปลาดุก  กกทราย  กกขนาก 
ประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด  ผักปอดนา  เทียนนา 

พ่นระยะ  20-30 วัน หลังหว่านข้าว 
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง  และไขน้ำเข้านา
หลังพ่น  3 วัน

 

ควินคลอแรก

หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้านกสีชมพู

พ่นระยะ  20 วัน หลังหว่านข้าว 
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง 
และไขน้ำเข้านา หลังพ่น  3 วัน

ควิสซาโลฟอพ – พี – เทฟูริล

หลังวัชพืชงอก

ประเภทหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก  หญ้าดอกขาว  หญ้าแดง

พ่นระยะ  20 วัน หลังหว่านข้าว 
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขัง 
และไขน้ำเข้านา หลังพ่น  3 วัน

 

ตารางที่ 2 รายชื่อสารกำจัดวัชพืช

ชื่อสามัญ

% สารออกฤทธิ์และรูปของสาร

ชื่อการค้า

2, 4-ดี 

85 %  SP

ไฟราแทน 85,  อาคา-ดี 85

2, 4-ดี-โซเดียม 

85 %  SP
95 %  SP

เอชโชนัด 85
เฮ็ดโดนัล 95  เอสพี

2, 4-ดี-ไดเมทธิลแอมโมเนียม

82.1 %  W/V SL

เนลพอน

2, 4-ดี-บิวทิล

72 %  W/V EC
79.2 %  W/V EC

เคโม-ดี,  เดสวีด-แอล
ไบโอดี

2, 4-ดี-โพลีเอทธิลีนไกลคอย

60 %  W/V EC

แวร์เฮิร์บ 250

2, 4-ดี-ไอโซบิวทิล

79.2 %  W/V EC

ดาราเอสเตอร์,  บี-79

กลูโฟสิเนท-แอมโมเนียม

15 %  W/V SL

บาสต้า-เอ็กซ์

ไกลโฟเสท

16 %  W/V SL

สปาร์ค,  ไกลโฟเสท 16 %,
เทคเกอร์ 16,  แบคอัพ 16

ไกลโฟเสท

48 %  W/V SL

ไกลโฟเซต 48 %,  ซิลลิค 48,
ราวด์อั๊พ,  เทคเกอร์ 48,  มาร์เก็ต

ไกลโฟเสท-ไอโซโพรพิลามีน

48 %  W/V SL

ไกลโฟเสท 48,  ซันอัพ, 
ฟอร์มูล่า 48, แรปอั๊พ,  ไวโอเสท

ไกลโฟเสท-ไทรมีเซียม

48 %  W/V SL

ทัชดาวน์

ควิสซาโลฟอพ-พี-เทฟูริล

4 %  W/V EC

โซตัส 40,  ฟาร์เมอร์,  แคนนู

ควินคลอแรก

25 %  W/V SC

ฟาเซ็ท  เอสซี

โคลมาโซน + โพรพานิล

12 + 27 %  W/V EC

แกมิต

ไซโคลซัลฟามูรอน

10 %  WP

อินเวสท์

ไซฮาโลฟอพ-บิวทิล

10 %  W/V EC

แกรนด์สแตน,  คลินเชอร์

ไดฟลูเฟนิแคน + โพรพานิล

1.66 + 33.33 %  W/V EC

ซีนิธ,  ไดนีล

ไธโอเบนคาร์บ + 2, 4-ดี

5 + 2 %  G

แซทเทอน-ดี

ไธโอเบนคาร์บ + โพรพานิล

30 + 30 %  W/V EC
40 + 20 %  W/V EC

นาการ์ด
แซทเทอนนิล

บิวทาคลอร์

5 %  G
60 %  W/V EC
3.75 + 3.1 %  G

มาเซ็ตเต้  5 จี
แคดดี้,  ออสติน 60
นูต้า-ดี,  บิวสตาร์ 6.85 จี

บิวทาคลอร์ + เซฟเฟนเนอร์

60 + 6 %  W/V EC

เอ็คโค่,  ปรี-ปาแปง

บิวทาคลอร์ + โพรพานิล

35 + 35 %  W/V EC
27.5 + 27.5 %  W/V EC

ชัตเตอร์
ไฮบิว, ชาเล้นจ์, โชแปง, พีโพนา,
ชาโต้

บิสไพริแบก-โซเดียม

10 %  W/V EC

โนมินี่

พาราขวัท-ไดคลอรายด์

27.6 %  W/V SL

กรัมม็อกโซน,  น็อกโซน, 
ไบโอโซน,  พีราโซน,  ฟิวโก้,  ยิบอินโซน

เพนดิเมทธาลิน

33 %  W/V EC

พราว,  สต๊อมพ์

เพรททิลาคลอร์

30 %  W/V EC

โซฟิต 300 อีซี

โพรพานิล

36 %  W/V EC

ปอพา, พรีนิล, ฟอรานิล, ซันพา  36 อีซี,  เซอร์คอพัว 360 อีซี

ออกซาไดอะซอน+ 2, 4-ดี

20 + 40 %  W/V EC

นาโก้

ไพราโซซัลฟูรอน

10 %  WP

ซีรูส

ฟีนอกซาพรอป-พี-เอทธิล

6.9 %  W/V EC
7.5 %  W/V EW

นีกัส,  ไรซ์สตาร์
เคนโด้,  ฟูเร่,  วิป 7.5

ฟีนอกซาพรอป-พี-เอทธิล +
เอทธอกซีซัลฟูรอน

6.9 + 8.9 % W/V SC

ทิลเลอร์

เฟนแทรสซามายด์ + โพรพานิล

6.75 + 37.5 %  WP

เลคร์โปร

เมทซัลฟูรอน-เมทธิล

20 %  WG

อัลไลย์

เมทซัลฟูรอน-เมทธิล +
คลอริมูรอน-เอทธิล

1.75 + 8.25 %  WP
10 + 10 %  WP

ซินแดกซ์
อัลมิกซ์,  คอนโต้,  นาริก้า

ออกซาไดอะซอน

25 %  W/V EC

รอนสตาร์  25 อีซี

ออกซาไดอะซอน + 2, 4-ดี

8.3 + 16.6 %  W/V EC

รอนสตาร์  2 ดี

ออกซาไดอะซอน + โพรพานิล

10 + 30 %  W/V EC

ไทคูน,  รอนสตาร์พีแอล

ออกซาไดอาร์กิล

80 %  WG

ราฟท์ 800,  ราฟท์ 800 ดับบลิวจี

อะนิโลฟอส

30 %  W/V EC

แอลนิโน,  อะโรซิน

อะนิโลฟอส + โพรพานิล

18 + 36 %  W/V EC

แก้สคอย

เอทธอทซีซัลฟูรอน

15 %  WG

 

 

ซัลไรซ์,  ซาโคล,  กลาเดี้ยม


รูปของสาร
SP  =  water  soluble  powder  (รูปผงละลายน้ำ)
SL  =  soluble  concentrate  (รูปสารละลายน้ำเข้มข้น)
AS  =  aqueous  solution  (รูปสารละลายน้ำ)
G  =  granular  (รูปเม็ด)
WG  =  water  dispersable  granule  (รูปเม็ดแขวนลอยในน้ำ)
WP  =  wettable  powder  (รูปผงแขวนลอยในน้ำ)
EC  =  emulsifiable  concentrate  (รูปอีมัลชันเข้มข้น)
SC  =  suspension  concentrate  (รูปสารแขวนลอยเข้มข้น)
EW  =  emulsion  oil  in  water  (รูปอีมัลชันน้ำมันในน้ำ) 


ตารางที่ 3 
อีตราสารกำจัดวัชพืชและประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชตระกูลหญ้าที่สำคัญ

ชื่อสามัญ
อัตรา/ไร่ (ซีซี)
วิธีการใช้
ระยะหลังเตรียมดินก่อนหว่านข้าว
ไดเมทเธนามีด 90 % EC 50 พ่นสารลงในน้ำหลังทำเทือกทิ้งไว้ 3 วัน ระบายน้ำออกก่อนหว่านข้าว
ไธโอเบนคาร์บ 80 % EC 700 หลังทำเทือกระบายน้ำออกให้หมดก่อน พ่นสารทิ้งไว้ 1 วัน ปล่อยน้ำท่วมผิวดิน 3 วัน แล้วระบายน้ำออกก่อนหว่านข้าว
บิวทาคลอร์ 60 % EC 300 พ่นสารลงในน้ำหลังทำเทือกทิ้งไว้ 3 วัน ระบายน้ำออกก่อนหว่านข้าว
เพรททิลาคลอร์ 30 % EC 300 พ่นสารลงในน้ำหลังทำเทือกทิ้งไว้ 3 วัน ระบายน้ำออกก่อนหว่านข้าว
ระยะ 8 -10 วัน หลังหว่านข้าว  
ออกซาไดอาร์กิล 40 % SC 100 คลุกทราย  4  กก. หว่านลงน้ำ
เพนดิเมทธาลิน 33 % EC 300 คลุกทราย  4  กก. หว่านลงน้ำ
ไธโอเบนคาร์บ+2,4-D
5+2 % G
 4-5 กิโลกรัม หว่านลงน้ำ  (ผลิตภัณฑ์เป็นชนิดเม็ด)
ระยะข้าววัชพืชเริ่มออกรวง  (ตากเกสร)
กลูโฟสิเนท-แอมโมเนียม 15 % SL 100 - 200 ข้าววัชพืชออกรวงและตากเกสรไม่เกิน 3 วัน
ควิสซาโลฟอพ-พี-เอทธิล 5 % EC 100 ข้าววัชพืชชูใบธงและเริ่มออกรวง
เอ็มเอสเอ็มเอ 72 % SL 100 ข้าววัชพืชออกรวงและตากเกสรไม่เกิน 3 วัน

 

(ทางเว็บไซต์เคมีเกษตรดอทได้อ่านบทความแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปรวมถึงเกษตรกรไทย จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อ หากท่านผู้เขียนเห็นว่าไม่สมควรนำมาลงบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาแจ้งลบมาที่อีเมล์ natthapol@gmail.com ทางเราพร้อมที่จะดำเนินการลบออกโดยทันที)
ข่าวสาร

โรคและไรและแมลงศัตรูอื่น ๆ ของมันสำปะหลัง
การป้องกันและการกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย
รู้เรื่องหนอนห่อใบข้าว (Rice Leaffolder)
วิธีการปลูกข้าว โดย นายประพาส วีระแพทย์ article
การปลูกถั่วลิสงในนาข้าว article
ปลูกยางอย่างไร จึงประสบผลสำเร็จ articledot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
หมวดสารป้องกันและกำจัดวัชพืช
หมวดสารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช
หมวดสารป้องกันและกำจัดโรคพืช
หมวดปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช
ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตรา ถ้วยทอง
dot
dot


http://www.google.com


Chemikaset.com Copyright © 2011 All Rights Reserved. Designed by BBX

ปุ๋ย,ยา,สารเคมี,ยาฆ่าแมลง,วัชพืช,ยาฆ่าหญ้า,สารกำจัดวัชพืช,ปุ๋ยยา,ปุ๋ยเคมี,fertilizer,บำรุงต้น,บำรุงดิน,เร่งดอก,โตเร็ว,ดีมาก,ปุ๋ยดี,ยาดี,พาราควอต,ไกรโฟเสต,ไกรโฟเซต,ยาฆ่าหญ้า,ต้นไม้,ดอกไม้,โตเร็ว,นาข้าว,นาปี,นาปรัง,บำรุง,ข้าว,ข้าวโพด,อ้อย,ถั่ว,มันสำปะหลัง,ทุเรียน,ผลไม้,แมลง,โรคพืช,เชื้อรา,หนอน,หนอนใย,หนอนกระทู้หอม,เพลี้ย,เพลี้ยไฟ,กรัมม็อกโซน,โตเร็ว,เพลี้นแป้ง,ข้าว,หวาน,ราวอัพ,ราวด์อัพ,พาราควอด,ไกโฟเสด,ไกรโฟเสด,ปุ๋ยเรือใบ,ยาร่า,กระต่าย,เจียไต๋,ซินเจนทา,ทีเจซี,หัววัว,ยาง,ยางพารา,ไม้ผล,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,ทูโฟดี,2-4D,อามีทรีน,อาทราซีน,โนมินี่,อะลาคลอ,บิวทาคลอ,ไบเออร์,หมา,หมาแดง,กอล์ฟ,สนามกอล์ฟ,กำจัดแมลง,ฟูราดาน,แลนเนท,เซฟวิน,แอนทราโคล,โปรวาโด,ไมแทค,พาแดน,ปลวก,หนู,ยาบำรุงต้น,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,นาข้าว,ปุ๋ยคอก,ชีวภาพ,ปุ๋ยยาออนไลน์,ปุ๋ยยา,ปุ๋ย,ยา,ปุ๋ยยาร่า,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย,ขายปลีก,ขายส่ง,ยกลัง,ซันเจี่ย,กำจัดแมลง,ฆ่าแมลง,เพลี้ย,เพลี้ยกระโดด,เคมีเกษตร,เคมีเกษตรดอทคอม,chemikaset,ปุ๋ยยา,ออนไลน์,kasetzone,เกษตรโซน,ไกลโฟเสท,ไกลโฟเซต,อะบา,อะบาแมกติน,อะบาแม็กติน,อะลาคลอ,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททริล,อามูเร่,โซฟิต,อาหารเสริม,ฮอร์โมน,ธาตุหลัก,ธาตุรอง,เพิ่มดอก,ขั้วเหนียว,บำรุงต้น,ดีโตก้า,ปุ๋ย,ยา,เร่งดอก,ขายปุ๋ย,ปุ๋ย,ขายข้าว,พันธ์ข้าว,พันธุ์ข้าว,ข้าว,ข้าวปลูก,ส้ม,ส้มโอ,สัปปะรด,มัน,มันสำปะหลัง.อ้อย,ข้าวโพด,อะบาแม็กติน.อะบา,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททิล,มะม่วง,ลำใย,ถั่ว,ลิ้นจี่,ส้ม,ทุเรียน,ก้านยาว,ปุ๋ยคอก.ปุ๋ยผสม,ของแท้,ตัวแทน.ตัวแทนจำหน่าย,ไดยูรอน,อามีทรีน,อาทราซีน,แห้วหมู,ฆ่าหญ้า,ปลวก.กำจัดปลวก,ยากำจัดปลวก,สารกำจัดปลวก,หนู,ปูแดง,ปู,มด.เร่งใบ,ข้าว,สวน,ไร่,นา,พืช,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ใบ,ไม้ผล,ไม้น้ำ,ไม้ยืนต้น,ทุเรียน,สับปะรด,ข้าว,บำรุงต้นไม้,ข้าวสวย,ดอกหนา,ใบสวย,เจริญเติบโต,สำหรับพืช,ปุ๋ยเกล็ด,ยาดี,ปุ๋ยดี